↑ Åter till Föräldraföreningen

Styrelse & Stadgar

Organisationsnummer:

802471-4993

Postadress:

Karstorps Naturförskolas Föräldraförening
c/o Daniel Albrecht
Byslättsvägen 9
519 91 ISTORP

 

Stadgar:

§1 Karstorps Naturförskolas Föräldraförenings har som målsättning att vid gemensamma sammankomster, partipolitiskt och religiöst obundet, dryfta och befrämja barnens och familjernas intressen, verka för Karstorps Naturförskolas bevarande och utveckling, vara informationsorgan i aktuella frågor samt genom olika aktiviteter verka för trevnad och sammanhållning i föreningen.

§2 Karstorps Naturförskolas Föräldraförenings angelägenheter handhavs av den styrelse som årsmötet utser. Styrelsen består av ordförande och minst sex övriga ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs för en tid av 1 år.

§3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässiga då fem ledamöter är närvarande. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in.

§5 Sekreteraren för och förvarar protokollen över möten, förvarar in- och utgående skrivelser samt upprättar årsberättelsen.

§6 Kassören uppbär alla avgifter, anslag och gåvor, verkställer alla utbetalningar samt för kassabok över föreningens räkenskaper och gör bokslut.

§7 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§8 Arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen eller av årsmötet.

§9 Arbetsåret omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.

§10 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§11 Årsmöte hålls innan september månads utgång.

§12 Utöver årsmötet skall två föreningsmöten hållas. Dessutom kan styrelsen kalla till extra möte om så påkallas.

§13 Till föreningens möten och årsmöten inbjuds alla föräldrar som har sina barn på Karstorps Naturförskola.

§14 Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte ska ske genom e-post, anslag på hemsidan och på förskolans anslagstavlor.